qinzhou Where is City Qinzhou | Asia/Shanghai
Loading

Where is City Qinzhou (Asia/Shanghai)

Alternate Names

Cchin-cou, Chin, Chin-chou, Chin-chou-chen, Chin-chou-chuang-tsu-tzu-chih-hsien, Chin-hsien, Chinchow, Chin, Chin-chou, Chin-chou-chen, Chin-chou-chuang-tsu-tzu-chih-hsien, Chin-hsien, Cinchzhou, Ginhcouh, Kham Chau, Khim-chiu-chhi, Khim-chiu-chhī, Khim-chu-su, Khâm Châu, Khîm-chû-sṳ, King-ciu, Kĭng-ciŭ, Qinzhou, Yamchow, Yamhsien, chinjeou si, chnzhww, kynzhw, qin zhou, qin zhou shi, Čchin-čou, Циньчжоу, چنژوؤ, چنژوو, کینژو, 欽州, 欽州市, 钦州, 钦州市, 친저우 시

  Location of the city
 • Latitude: 21.97296 decimal degrees
 • Longitude:108.62612 decimal degrees
  TimeZone of the city
 • The iana timezone id: Asia/Shanghai
  Population
 • 100996 (05.10.2013)
  Codes Info
 • Country code: P
 • Feature code: PPLA2
 • Feature class: CN
Print ImageView Full Size